• VIvi
  • ENen
  • Quay lại mặt bằng

    Tháp A

    Tầng điển hình chẵn

    Tầng 10, 12, 12B, 16, 18, 22