• VIvi
  • ENen
  • Quay lại mặt bằng

    Tháp A

    Tầng điển hình lẻ

    Tầng 11, 12A, 15, 17, 19, 21